BESTAANSGROND:

De Sportkoepel Groningen is een door amateursportverenigingen in de stad Groningen opgerichte organisatie die hen vertegenwoordigt teneinde hun algemene belangen te behartigen, in het bijzonder ten opzichte van de gemeente Groningen.

image
image

DOEL:

De Sportkoepel stelt zich ten doel het sportbeleid van de gemeente Groningen en de uitvoering daarvan in de door verenigingen gewenste richting te beïnvloeden. Een uitgangspunt is dat sport voor alle Groningers betaalbaar moet zijn, zodat zoveel mogelijk Groningers gebruik kunnen maken van het sportaanbod van de Groninger sportverenigingen.

MIDDELEN:

De middelen waarover de Sportkoepel beschikt, om beïnvloeding van de gemeente te bewerkstelligen zijn hoofdzakelijk inhoudelijk communicatief van aard:

  • informeren van en overleggen met B&W en gemeentelijke instanties (via periodiek stuurgroepoverleg, specifieke werkgroepen, bilaterale contacten wethouder en/of zijn ambtenaren);
  • informeren van en overleggen met gemeenteraad (raadsleden);
  • separaat overleg maatschappelijke partijen actief in het sportdomein (bonden, huis voor de sport, provincie, etc);
  • inschakelen media (om druk te zetten op uitvoerende en wetgevende machten);
  • mobiliseren en afstemmen achterban.
image