KERNDOELEN:

 

 1. TOEKOMSTGERICHT BREEDTE-SPORTBELEID: De gemeente speelt tijdig in op maatschappelijke / sporttechnische ontwikkelingen en baseert hier in overleg met de Sportkoepel haar beleid op.

Implicatie: De gemeente monitort maatschappelijke trends, vertaalt die naar gevolgen voor sport, doet onderzoek naar sportdeelname in de stad, houdt vinger aan de pols bij verenigingen en formuleert beleid.

Consequentie: Nieuw beleid vraagt om passende inzet middelen: als bijvoorbeeld meer vrouwen gaan voetballen, dan dient de kleedkamersituatie daaraan te worden aangepast.

 

 1. BETAALBARE SPORT: Verenigingssport moet betaalbaar blijven voor zoveel mogelijk Groningers.

Implicatie: Geen tariefverhogingen; tegenvallers moeten worden afgedekt door een besparing op de operatiekosten of door uitbreiding van de sportbegroting.
Consequentie: Sportkoepel moet volledig inzicht krijgen in begroting en jaarrekening Sport van de gemeente Groningen om te bezien of middelen effectief en efficiënt worden ingezet.

 

 1. PASSENDE ACCOMMODATIES: Voor de Groninger sportverenigingen moet er voldoende accommodaties zijn om hun leden te kunnen faciliteren en de groeiambities te kunnen waarmaken.

Implicatie: Voldoende accommodaties van door de sportbonden vastgesteld niveau op bereikbare afstand van de doelgroepen

Consequentie: Voldoende financiële middelen voor vervangings – en nieuwe investeringen die transparant zijn en gebaseerd moeten zijn op wensen sportverenigingen, inventarisatie Sport050 en aanbevelingen sportbonden; slimmer inzetten planningssystemen; bij gezamenlijk gebruik accommodaties tussen Sport050 en verenigingen, dienen beide evenveel mogelijkheden te krijgen.

 

 1. STERKE VERENIGINGEN: De Groninger sportverenigingen dienen gezond genoeg te zijn om de eigen leden goed te kunnen bedienen om zodoende hun (maatschappelijke) doelen te kunnen waarmaken.

Implicatie: Adequaat bestuur, voldoende vrijwilligers, sluitende financiën

Consequentie: meer middelen voor verenigingsondersteuning door Huis voor de Sport (HvdS) ten einde bestuurskracht verenigingen te versterken, de Sportkoepel praat mee over het programma van eisen voor HvdS; meer initiatieven zoals de Vrijwilligersmakelaar, intensiever gebruik van Link 050, bijstandsgerechtigden ondersteunen vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen; actief ondersteunen samenwerking verenigingen.

 

 1. BEVORDEREN JEUGDSPORT: Sportkoepel Groningen vindt het maatschappelijk van groot belang dat de jeugd blijft sporten. Gemeente en andere maatschappelijke partners zullen in samenwerking met de verenigingssport moeten werken om dit doel te bewerkstelligen.

Implicatie: Bslim3, schoolsportverenigingen, etc. moeten als expliciete doelstelling hebben dat kinderen worden doorverwezen naar sportverenigingen; De Sporthopper dient meer financiële armslag te krijgen dan de € 20.000,- die er nu voor wordt uitgetrokken.

Consequentie: Sportkoepel wordt betroken bij formuleren van deze doelstellingen en bij de evaluatie ervan.

 

En daarom wil de Sportkoepel…

MEER GELD VOOR BREEDTESPORT

 

De gemeente moet via de begroting meer geld ter beschikking stellen aan de breedtesport.

 

Implicatie: Groningen sluit minimaal aan bij het gemiddelde van € 75,- per inwoner voor steden van 100.000 inwoners en meer. Wil de stad haar pretenties op sportgebied waarmaken (topsportstad, topsporthal, sportcentrum Kardinge enzovoorts), zal het bedrag nog aanzienlijk verhoogd moeten worden
Consequentie: probleemdossiers (Gelijk Speelveld, Beter Benutten) kunnen worden afgehandeld; nieuwe investeringen in accommodaties kunnen worden gerealiseerd.

⇓ OVERIGE STANDPUNTEN ⇓

 • TARIFERING: De Sportkoepel verzet zich categorisch tegen tariefverhogingen. Er dient in eerste instantie binnen of eventueel buiten de sportbegroting gezocht te worden naar andere oplossingen.

 

 • EIGENDOMSVERHOUDINGEN: De Sportkoepel staat achter het principe dat accommodaties of in eigendom zijn van de gemeente en dat daar dan huur voor moet worden betaald, of dat de vereniging economisch eigenaar is via het recht van opstal en dus de eigenaarslasten door de vereniging moeten worden betaald. In gevallen waarin er onduidelijkheid bestaat over de eigendomssituatie, ligt de bewijslast bij de gemeente: zij zal op basis van documenten moeten kunnen aantonen juridisch en economisch eigenaar te zijn. Indien zij dit niet kan, heeft de vereniging de keuze om of huurder te worden of het recht van opstal te claimen.

 

 • GELIJK SPEELVELD: De Sportkoepel streeft een gelijk speelveld tussen verwante verenigingen na. Het proces om te komen tot het gelijke speelveld mag er niet tot leiden dat verenigingen in financiële problemen komen. In dergelijke gevallen dient in overleg met de verenigingen tot een billijke regeling te worden gekomen, zonder dat het doel ‘gelijk speelveld’ in het gedrang komt.

 

 • BEGROTING: De Sportkoepel wil inzicht in de sportbegroting van de gemeente Groningen. Dit om zich een beeld te kunnen vormen of de middelen naar beoordeling van de Sportkoepel op een logische en verantwoorde manier worden besteed.

 

 • VIP/MOP: De Sportkoepel is betrokken geweest bij de totstandkoming van een kader aan de hand waarvan investeringsbeslissingen binnen de sport kunnen worden getoetst. Tevens ziet de Sportkoepel er op toe dat het kader toegepast wordt. Zij beoordeelt niet de afzonderlijke individuele situaties.

 

 • OPEN SPORTPARK: De Sportkoepel wil dat er voordat er beslissingen worden genomen over openstelling van sportparken onderzoek wordt gedaan naar 1) concurrentievervalsende effecten (leden moeten betalen om van het sportpark gebruik te maken; anderen zouden er zo op kunnen, 2) vandalisme en de kosten daarvan (verenigingen mogen onder geen enkele voorwaarde opdraaien voor de negatieve gevolgen van open sportparken), 3) de mogelijkheden voor permanent toezicht, 4) hygiëne-aspecten, drugsproblematiek, brandrisico opstallen, etc.

 

 • BSLIM: De Sportkoepel staat positief ten opzichte van de uitgangspunten van Bslim, maar laat het eindoordeel ervan afhangen in hoeverre Bslim erin slaagt jeugdige deelnemers door te verwijzen naar reguliere sportverenigingen. 

 

 • HUIS VOOR DE SPORT: De Sportkoepel wil bemoeienis met het Programma van Eisen voor HvdS, daar waar het zaken betreft die de verenigingssport aangaan. De Sportkoepel maakt zich sterk voor handhaving van de Sporthopper. HvdS wordt kritisch gevolgd waar het ’t cursusaanbod betreft; dit dient te zijn afgestemd op de behoeften van de verenigingen. Inzet van HvdS bij Bslim mag niet ten koste gaan van verenigingsondersteuning. 

 

 • VITALITEIT VERENIGINGEN: Naast een stevige en goede financiële basis voor de clubs, is van groot belang voor de vitaliteit van de clubs de aanpak van het steeds groter wordende vrijwilligersprobleem. O.a. verruiming van de faciliteiten om als vrijwilliger te gaan werken met behoud van uitkering (en een bonus) voor (oudere) langdurige werklozen is zeer gewenst.

 

 • SOCIALE DOMEIN: De Sportkoepel ziet het grote belang van verenigingen binnen het sociale domein. Zij stelt de gemeente voor WIJ-teams in dit verband nadrukkelijk contact te laten opnemen met sportverenigingen in de wijken. Verder dient de gemeente budgetten uit andere dan de sportbegroting in te zetten voor initiatieven van sportverenigingen binnen het sociale domein.

 

 • BREEDTESPORT / TOPSPORT: Binnen de gemeente wordt terecht geld besteed aan talentontwikkeling. Er dient echter meer aandacht te komen voor de inbedding van de talentontwikkeling binnen de reguliere sportclubs. In feite moet er een geïntegreerd beleid worden ontwikkeld en niet een zo sterk op het onderwijs afgesteld beleid als nu het geval is. Faciliteren in menskracht dient mede tot stand te worden gebracht bij clubs en niet alleen bij het onderwijs.

 

 • GEZAMENLIJK GEBRUIK: Voor sporthallen en zwembaden geldt dat deze vaak door zowel SPORT050 als verenigingen gebruikt worden. Bij de toekenning van uren dienen verenigingen even veel mogelijkheden te krijgen als SPORT050. De verdeling dient in overleg plaats te vinden, waarbij SPORT050 niet standaard de eerste keus heeft.

 

 • OVERIG: de Sportkoepel verzoekt de Gemeente nadrukkelijk tijdig in te spelen op maatschappelijk / sporttechnische ontwikkelingen en hier haar beleid op te baseren. Vertragingen op basis van alleen financiële overwegingen zijn ongewenst. Indien financiën een probleem vormen dienen andere oplossingen te worden gezocht.